Wy ha jim nedich !!

Mei dizze oprop wol Doarpsbelang mei de bewenners om tafel. Yn húslike kring wol Doarpsbelang mei harren in gesprek oangean om sa de takomstfyzje foar it doarp boppe de keukentafel te krijen.