Wer nei skoalle

De skoalfak├ónsje is wer om. Dus der falt foar dizze jonge froulju, foar’t se op ‘e fyts nei Grou stappe, grif in soad by te praten.