Nifelje mei mos, kastanjes, ikeltsjes…

Theunis Hoekstra en Hendrik Zeinstra dogge foar skoalle har maatskiplike stage by it jeugdwurk fan Friens. Yn de hjerstfakânsje ha se mei de bern oan it nifeljen west mei hjerstmateriaal. It resultaat wie in oantal prachtige krânsen.