Keunstgers yn Reduzum

De TDS hat de primeur fan keunstgers yn it doarp. In oantal heiten hat sneontemoarn mei de skoalpleinkommisje in keunstgersfjildsje oanlein. Ek de beamstammen, skonken troch Zeinstra Boomverzorging, krigen in moai plak.