Ledlampe mûnegroep

Begjin dit jier binne der troch de mûnegroep allegear ledlampen útdielt. Dit wie ien fan de earste searjes, dat der sit noch wol ris in ferkearden tusken. Ek kinne je foar in skaplik pryske noch ledlampen keapje.