Kuierpaad ‘It âld Swin’

Troch it ûntbleatsjen fan in nammeboerd, troch Durk van Gorkum, hat in stikje Jabikspaad namme krigen. It kuierpaad dat earst as boudyk tsjinne, foarsjocht no yn de behoefte fan kuierjend Reduzum.