In skouderklopke foar de sportivelingen op ‘e trein

Al jierren binne der in soad minsken sportyf oan it ‘treintellen’. De sportferieningen fertsjinje oan dizze aksje in moaie bûssint. Foar al dy treintellers in skouderklopke.