In dei mei in goude rântsje

50 jier ferlyn smiten Anne Rodenburg en Tietsje Wobbes de lapen gear. No, in heale ieu letter, fart harren boatsje noch hieltiden oer de weagen fan it libben.