Kap beammen rûnom tsjerke

By de tsjerke stiet in grut tal beamen om ‘e doar
Mar de beamkoppen groeie te ticht ynelkoar
Se krije te min romte en ljocht
Dêrom is der wat op betocht.