Yn it nijs

Reduzum.com bringt jo it lêste nijs út it doarp. Mar ek yn kranten en tydskriften komme jo gauris doarpsgenoaten tsjin. En dan moatte jo dochs wer efkes nei reduzum.com want dêr stiet alles oersichtelik yn de rubryk ‘Reduzum in de pers’.