De krystbeam fan Súd

Nei 15 jier wie de Nordmanspar fan Postma te grut en moast derút. Mei de krystdagen yn sicht is der nei de Prinsentún ferhuze. As der aanst ljochtsjes yn sitte, kinne we noch oant yn it nije jier fan de beam genietsje.