Skoalle is ticht

Omdat de ferwachtings min binne, hat it personiel besletten om de skoalle ticht te dwaan. Alle aktiviteiten geane net troch. Tige spitich mar it is net oars! It personiel winsket eltsenien in noflike fakânsje.