Snie skowers

It sosjale libben leit plat, wie juster it nijs, doe’t alles ôfblaast waard. Mar de ienigens wie grut. Mei elkoar de auto’s útgrave en op gong triuwe of tegearre in paadsje feie. Elkenien genietet op syn eigen wize fan de snie.