Fûgels fuorje

Troch alle snie, kinne de einen en oare fûgels net sa goed harren iten fine. De Fûgelwacht stelt dêrom foer beskikber. By Marco Zijlstra, Haedstrjitte 48, kin foar it fuorjen fan de fûgels foer ôfhelje wurde.