Krystfeest mei juf Adri

Troch it minne waar fan foarige wike gie it krystfeest fan skoalle net troch. Dôchs binne der by de redaksje foto’s binnen kaam fan in krystfeest. Al is it fan jierren tebek.