In skouderklopke foar de Levo-wurkgroep

Foar de kryst hat de Levo 16 ljochtspoaren Ăștset. By elk spoar hearde in skrift. Ut de moaie ferhalen, tekenings en gedichten dy’t hjir yn skreaun binne, blykt dat dit inisjatyf in soad waarmte brocht hat. Dit ferstjinnet in skouderklopke.