Aldjiers knallen

Knallend it jier út? Dit hawwe je nedich; in pear âlde molkbussen, wat karbid, wetter, en as lêste wat fjoer en net te ferjitten in pear goeie eardoppen. It resept foar in partij hurde knallen.