Ferkiezings Sniepop Topmodel 2010

Sniepoppen dy’t meidwaan wolle oan de ferkiezings kinne harren no opjaan. Stjoer hjirfoar in foto mei gegevens nei de redaksje. Opjaan kin no. Meikoarten kin der op de modellen stimt wurde.