Doutsen

Berne út leafde
kostberder as goud
in leaf lyts famke
oan ús tabetroud.