Prikslydzjen op ‘e iisbaan

Al betiid op ‘e middei wie de baan útset sadat de dielnimmers earst efkes oefenje koene. De bern dy’t meidiene moasten in estafetterace dwaan. Nei ôfrin wie der foar alle bern in medalje en waarme poeiermolke yn de iisbaantinte.