Damclub TDS Frysk kampioen

Yn Oerterp is de TDS juster yn de C-klasse damkampioen fan Fryslân wurden. Wytze Fennema, Sido Boersma, Léon Langeberg en Anne Baukje Bloem wiene yn de kompetysje mei oare basisskoallen yn dizze klasse de sterkste. Mei harren coach master Henk hellen se de winst nei Reduzum.