Werk in uitvoering

Yn de gymseal presintearre Gymnastiekferiening Stânfries justerjûn in beroppenparade. Mei boeren, bakkers, boufakkers, mannequins, dokters, brânwachters, plysjes en diskoteekpersoniel. Alle beropsgroepen lieten har fan harren bêste kant sjen.