Spikers mei koppen

Mei it debút fan regisseur Lieuwe Tilma, hat Friens ôfrune wykein de premiêre fan ‘Spikers mei koppen’ hân. Mei allegear spannende ferwikselings fan persoanen en snoade plannen hiene se it publyk aardich yn de besnijing.