Kampioen hergebrûk

Net hout mar âld papier is yn Nederlân de belangrykste grûnstof foar papier en karton. Nederlân heart by de kampioenen fan de wrâld as it giet om hergebrûk fan âld papier. Om dizze titel te hâlden, hoopje we dat jim sneon al jim âld papier by de dyk sette.