Oranjekoeke foar Cito-kanjers

Kaam it om’t it master Henk syn lêste Cito wie, of om’t de Cito ek by ús op skoalle bêst makke wie? It wie yn elts gefal hearlike oranjekoeke dêr’t master Henk groep 8 op traktearde. Dat de Cito goed makke is, is te tankjen oan alle learkrêften dy’t dizze bern ‘klearstoomd’ ha.