Sealkeatsen en keatskampen

Ek yn it winterskoft binne de keatsers drok. Snein 7 maart 2010 organisearret de federaasje Mid-Fryslan in wedstriid foar senioaren yn sporthal de Twine yn Grou fan 9:00 oan’t 16:00 oere. Opjaan foar tongersdei 4 maart bij Oeltsje Velstra, til. 622627. En kin de jeugd har opjaan foar in keatskamp.