Gemeenteriedsferkiezings 2010

Sa’n 54% fan de stimgerjochtenden brochten juster in stim Ășt by it stimburo yn Reduzum. Lyk as de landelike trend ferlieze de grutte partijen hjir ek stimmen. De Ăștslach fan de gemeente Boarnsterhim.