Himmeldagen

De jierlikse himmeldagen binne op 19 en 20 maart. Foar dizze himmeldagen komt der wer in kontener op it sportfjild en binne der wer prikstokken by Geeske Smorenburg te ferkrijen. Doarpsbelang docht foar dizze aksje in berop op de ynwenners fan Reduzum om harren strjitte skjin te meitsjen.