Ald papier ophelje

Sneon 27 maart wurdt it âld papier ophelle. Sette jim it foar njoggen oere klear oan de dyk?