Palmpeaske makket hongerich

It wachtsjen op de muzyk duorre dit famke krekt wat te lang. Dêrom ite se har bôlehoantsje mar op. Lokkich koe se rillegau mei de palmpeaskeoptocht efter it jeugdkorps fan showkorps Takostu út Stiens oan.