Keatsers iepenje seizoen mei nije klean

Mei in nije kleanlijn foar de wedstriidpartoeren waard it keatsseizoen fan keatsferiening Jan Reitsma iepene. Mei de meiwurking fan froulju’s haadklasse keatster Afke Kuipers en âld-haadklasse keatser Dirk Jan van der Woud waard dizze middei in grut súkses.