Schildersbedrijf Ronald Talsma ledepartij

In fleurige keninginnedei foar de keatsers fan Jan Reitsma. Moarns wie der in jeugdledepartij en middeis koene de oare keatsers los. Rûnom hingje no de earste krânsen alwer yn it doarp te pronkjen.