Luzen de baas

Nei de fakânsje wurdt der troch de luzememmen op skoalle kontrolearre op luzen. Net allinnich de bern mar ek it ûnderwizend personiel ûntkomt der net oan. Nei in grutte sykaksje waard der troch de hiele skoalle hinne gjin lús fûn.