De earste snee

Al is it bûten noch aardich kâld, it gers groeit lykwols al goed. Dêrtroch binne de earste boeren dan ek al los yn it lân. Sa ek op Tzienzerbuorren. Oan de kleurferskillen yn it lân kinne je goed sjen dat Klaas Hylkema al drok dwaande west hat.