Jelle en Jelle

Fannewike kaam Juf Inge mei lytse Jelle efkes nei skoalle. Alle bern en learkrachten hawwe him fan alle kanten bewûnderje kinnen. Jelle Spoelstra mocht him efkes op skoat ha. Lytse Jelle by grutte Jelle, in pracht gesicht. Nei in moarn meidraaie op skoalle wit lytse Jelle fêst hoe’t it op skoalle is.