Bakkefean

Klimme, klauterje, fytse, spultsje dwaan, it wetter op, fan alles besjen en fierstente min sliepe. Dan witte jo it wol, it skoalreiske fan de bern fan groep 7/8 wie tige slagge.