De earste krânsen hingje oan ’e muorren . . .

It keatssirkus draait, no noch wat waarmer waar dan wurdt it op de fjilden ek wer wat smûker. Mar waar of gjin waar, om de prizen wurdt keatst. At der noch minsken binne mei hoepels of âlde krânsen thús, dan wol de keatsferiening se graach wer hawwe. Jo kinne se ynleverje by it bestjoer.