Gjin kampioenen sûnder blommen

Blijke Vellinga fûn dat kampioenen in blomke fertsjinje. Dêrom kaam sy fannemoarn op skoalle mei in amer fol roaskes foar de kuorbalkampioenen. Neidat al dizze bern in roas krigen hiene, gongen se yn optocht nei Blijke om har te betankjen.