Kwartsjereisfroulju nei de boarterstún

Eltse earste woansdei yn juny gean de froulju fan Reduzum en omjouwing in dei mei elkoar fuort. Net ien wit wêrhinne. Mar de gelikenis mei in skoalreiske is grut. Snobbersguod yn de tas en yn de boarterstún op de wip-wap.