Thiadmar fisket mei spegelkarper efter it net

In soad lytste fiskjes makket ien grutte. Mar ien grutte fange is super natuerlik. En ek al fange je dy bûten de tiid. Thiadmar van der Wal makke sa mei syn fisk in ein oan in geweldich slagge fiskjûn yn de nije haven.