Daar komt de bruid…

Hjoed is juf Lucinda troud mei har Jan-Geert. Hjirfoar kaam se efkes nei skoalle. De bern út har groep hiene in moaie taart ‘bakt’ mei in breidspear derop. En fansels mochten de bern ek noch efkes mei de breid en brêgeman op ‘e foto.