Reduzum oan de Middelsee

It is hjoed in perfekte strândei. It Redúster strân leit der noch mar ien dei, mar wurdt fuort al goed besocht. Mei surfplanken en opblaasguod hawwe de bern hjir in soad wille. It is wol oan te rieden om ek yn dit bûtenwetter swimskuon oan te dwaan.