In skouderklopke foar Willem

It seizoen is yn folle gong en der binne in protte, foaral jonge, keatsers wykeins op in paad. Efter al dizze talinten stiet in tige warbere keatsferiening. Neist it organisearjen fan wedstriden en trainings, docht it bestjoer noch in soad ‘hand- en span’-tsjinsten. Hjirfoar fertsjinje sy in skouderklopke