Goedkeaper thús mei de Troefmarkt

Ien fan de aksjes op de iepen bedriuwendei wie it rieden fan de priis fan in folle boadskippetas by de Troefmarkt. Marlinde Kraaijeveld siet der mei €22,50 it tichtst by. De measte minsken sieten folle heger! It bewiis dat je mei de Troefmarkt goedkeaper út en thús binne dan je faaks tinke.