Sentimental journey

Op syn lêste skoaldei giet master Henk hjoed op ’e swalk lâns plakken út it ferline. Jûn is om sân oere de ôfskiedsmusikal fan groep acht. Oanslutend is om healwei njoggenen in resepsje. Fansels is it fuotbal te folgjen op grut skerm. Wa’t jûn net kin, is 13.15 oere wolkom by de generale fan de musical.