De 108ste Freule

Yn 1982 w√Ľnen G.Zijlstra, P.Tolsma en A.Tolsma foar Reduzum de Freule yn Wommels. Moarn binne it Folkert Bergsma, Robert Andringa en Hendrik Zeinstra dy’t op it keatsfjild stride sille foar dizze wichtige keatspartij foar jonges fan 14 oant 16 jier.