De nije Linepraat

Fannemiddei bûgt de redaksje fan de Linepraat har oer alle kopij dy ‘t kommende moanne pleatst wurde moat. Fergetten? Jim kinne it trochmaile nei it redaksjeadres linepraat@gmail.com