Pinguïns ûntsnapt

Troch sleauwens fan oppasser G.v.E is der in oantal wiken lyn in útbraak fan pinguïns west yn dierenpark Emmen. Sa‘t no bliken docht swalket noch in oantal fan dizze bisten yn de omkriten fan Reduzum. Hawwe jo se sjoen? Besykje se te lokken mei iten, en nim sa gau as mooglik kontakt op mei G.v.E.