Pjuttemerke

Foar de pjutten begûn fannemoarn de Redúster Merke al betiid. Op it sportfjild wie it feestterrein mei allegear aktiviteiten. Neist ponyride en in springkessen wie der noch folle mear te beleven.