De leukste bedriuwsreklame

Foar it programma ‘Ik hâld fan Fryslân’ hat Piet Elzinga mei help fan in oantal minsken reklamefilmkes makke. Seis bedriuwen meitsje mei in knypeach reklame foar har bedriuw. Jim kinne stimme foar it leukste reklame filmke.